Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Best Domein

 1. Definities

1.1 Best Domein: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Afnemer: de persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van Best Domein wordt afgesproken.

1.3 Overeenkomst: elke contractuele band tussen Best Domein en Afnemer die gericht is op het op verschaffen van diensten door Best Domein aan Afnemer.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Best Domein, gevestigd op het adres Martinusgaarde 11 te Nieuwegein, (KvK nummer: 67219268), aangegane overeenkomsten, door Best Domein geleverde diensten en alle door Best Domein gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afnemer tenzij hij hier niet van op de hoogte had kunnen zijn bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de afnemer of door derden bestemd voor Best Domein zijn niet bindend en niet van toepassing wanneer Best Domein de leverende partij is.

 1. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Best Domein zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Best domein anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of een offerte van Best Domein heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is, deze termijn is bindend.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Best Domein niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Alle prijzen vermeld door Best domein zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de afnemer het door Best Domein beschikbaar gestelde voorstel heeft ondertekend en deze compleet wordt ontvangen door Best Domein, of anderzijds schriftelijk, per mail de referentie bevestigd.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Best Domein het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer de afnemer van zijn verzoek bericht heeft gehad.

4.4 Door Best Domein verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.

5.2 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd, indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de oude contractduur het product en of de dienst is opgezegd volgens de door Best Domein hiervoor opgestelde procedure: zie hiervoor paragraaf 5.3.

5.3 De afnemer kan alleen schriftelijk per e-mail of per post, producten en/of diensten opzeggen. Een opzegging is pas definitief wanneer de afnemer van Best Domein een e-mail ter bevestiging van opzegging heeft gekregen.

5.4 Best Domein kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen aan Best Domein niet of niet volledig nakomt.

 1. Levering en leveringstijd

6.1 Indien vooraf overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, dient dit door Best Domein zo spoedig mogelijk aan zijn afnemer medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van Best Domein zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij Best Domein in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de afnemer in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

 1. Overmacht

7.1 Indien Best Domein haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als Best Domein in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

 1. Prijzen & tarieven

8.1 Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders is vermeld.

8.2 Best Domein heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de afnemende partij schriftelijk per post of e-mail bekend gemaakt. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden.

 1. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van de afnemer gaat in de op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van Best Domein.

9.2 Best Domein stuurt de afnemer per oplevering van producten en/of diensten een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan zowel per post als per e-mail.

9.3 Best Domein is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan Best Domein geen verwijt worden gemaakt als er geen factuur ontvangen is.

9.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Best Domein aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5 Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij Best Domein. Na ontvangst van het bezwaar zal Best Domein een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.6 De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet bij Best Domein is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

9.7 Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt Best Domein administratiekosten in rekening.

9.8 Indien Best Domein andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal Best Domein deze op de afnemer verhalen.

 1. Aanvraag domeinnamen

10.1 Best Domein bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de afnemer en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan Best Domein hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

10.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door de afnemer niet meer beschikbaar is op het moment dat Best Domein de aanvraag indient bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de afnemer de aanvraag indiende bij Best Domein kan Best Domein op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.

10.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Best Domein, tenzij Best Domein hierover registratieformulieren ontvangt. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De afnemer vrijwaart Best Domein tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Best Domein vervaardigde materiaal is na volledige betaling eigendom van de afnemer. Dit betreft alleen de opgeleverde artikelen en dus niet de producten en diensten die gebruikt zijn om het materiaal te vervaardigen.

8.2 Rechten worden aan de afnemer steeds verleend onder de voorwaarde dat de afnemer de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8.3. Het is de afnemer verboden om de door Best Domein geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk te reproduceren, verkopen dan wel schenken aan een ander.

 1. Persoonsgegevens

12.1 De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst Best Domein, toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 Best Domein verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt Best Domein deze ongevraagd aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

12.3 Persoonsgegevens kunnen door Best Domein gebruikt worden voor mailings of acties van Best Domein. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit per mail kenbaar maken of kunt u zich afmelden bij de eerstvolgende mailing.

 1. Aansprakelijkheid

13.1 Best Domein is voor productie en eventueel meerwerk afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van andere bedrijven. Op deze bedrijven heeft Best Domein geen invloed. Best Domein kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voorkomt uit enige vorm van in gebreke(n) blijven van deze bedrijven. Ook niet als de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Best Domein.

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Best Domein is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 750. Iedere aansprakelijkheid van Best Domein voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens niet behaalde omzet of winst.

13.4 Best Domein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de afnemer aangeleverde materialen.

13.5 Mocht Best Domein aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de afnemer of de nakoming van de verplichtingen van de afnemer zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de afnemer daarvoor aansprakelijk.

 1. Buitengebruikstelling

14.1 Best Domein heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Best Domein niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.2 Best Domein activeert het product en haar dienst zodra de afnemer zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

 1. Klachten

15.1 De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per email te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens Best Domein.

15.2 Indien de klacht gegrond is, zal Best Domein de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

15.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Best Domein slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

15.4 Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.

 1. Wijziging van de voorwaarden

16.1 Best Domein behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Best Domein is verplicht deze wijzigingen één maand voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

16.2. Indien de afnemer een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

 1. Vrijwaringen
  17.1 De afnemer vrijwaart Best Domein voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van Best Domein de overeenkomst worden gebruikt.
  17.2 Indien afnemer aan Best Domein informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
18.1 Het intellectuele eigendom van de door Best Domein ontwikkelde software (maatwerk) en specifieke toepassingen zullen automatisch worden overgedragen aan de afnemer nadat de afnemer al haar verplichtingen en betalingen richting Best Domein heeft voldaan.
18.2 Best Domein behoud zich het recht ontwikkelde software (maatwerk) en specifieke toepassingen te hergebruiken en te gebruiken als referentie / promotie van haar organisatie.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Best Domein en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

19.2 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.